MySQL でデータベースの一覧を表示する

show databases;

+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |
+--------------------+